Jde o cíle zaměřené na to, aby každý žák:

 • dokázal vyjádřit smysluplná etická stanoviska založená na znalosti lidských práv a základních demokratických hodnot i na osobních zkušenostech;
 • respektoval to, že všichni lidé mají stejnou hodnotu;
 • distancoval se od aktivit, při nichž jsou jiní lidé vystaveni útlaku a ponižování, a dokázal rovněž svým dílem pomoci ostatním;
 • dokázal se ztotožnit s jinými lidmi, pochopit situace, v nichž se nacházejí, a rozvinul v sobě vůli jednat s ohledem na jejich zájmy.

Učitel by měl:

 • vyjasnit a prodiskutovat s žáky základní hodnoty české společnosti a dopady těchto hodnot na chování jednotlivce;
 • otevřeně představit a probrat různé hodnoty, názory a problémy;
 • upozornit a (po projednání s ostatními zaměstnanci školy) přijmout opatření nezbytná k předcházení a potírání všech forem diskriminace a ponižování;
 • společně s žáky vypracovat pravidla a zásady, které má skupina dodržovat během práce a společně tráveného času.

Každý, kdo pracuje ve škole, by měl:

 • přispívat k rozvoji sounáležitosti, solidarity a odpovědnosti žáků vůči ostatním lidem včetně těch, kteří nepatří do jeho nejbližšího okolí;
 • přispívat k atmosféře školy vedené v duchu mezilidské solidarity;
 • aktivně potírat diskriminaci a ponižování zaměřené proti jednotlivcům a skupinám;
 • projevovat demokratickým způsobem úctu vůči jednotlivcům a jejich běžné práci.