Jedním ze základních cílů vzdělávání tak, jak je uveden v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), je „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi“. Materiál Hello Czech Republic je jedním z nástrojů, které mohou svým dílem přispět k naplnění tohoto cíle.

Jak mohu materiál používat?

Příručka pro učitele je sestavena tak, aby bylo co nejjednodušší zapojit žáky do práce. Používejte materiál jakýmkoli způsobem, který vám bude vyhovovat a který bude odpovídat situaci ve třídě. O problematice není zapotřebí mít žádné předchozí znalosti ani od vás jako učitele nevyžaduje mnoho času na přípravu. Materiál můžete použít v jedné nebo více vyučovacích hodinách i ve více předmětech. Všechna cvičení souvisejí s hlavním obsahem a cíli RVP ZV pro různé předměty a lze je použít jako podklad pro známkování. Záleží jen na vás, se kterými moduly se rozhodnete pracovat.