Během druhé světové války bylo přinuceno uprchnout ze svých domovů velké množství lidí. Krátce po skončení války vznikla Organizace spojených národů a byl přijat závěr, že státy světa musejí převzít společnou odpovědnost za lidi prchající před pronásledováním. Proto bylo rozhodnuto, že nikdo by neměl být nucen vrátit se do země původu, má-li důvodné obavy, že bude po svém návratu pronásledován. Organizace spojených národů následně zřídila UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tj. agenturu OSN pro uprchlíky), který měl za úkol řídit úsilí OSN při poskytování ochrany uprchlíkům. V současné době pro UNHCR pracuje 7 700 lidí ve 126 zemích.

Poslání UNHCR

Primárním účelem UNHCR je chránit práva a zájmy milionů uprchlíků a žadatelů o azyl. Na základě mezinárodního uprchlického práva a Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 je UNHCR pověřeno vést a koordinovat po celém světě úsilí při poskytování ochrany uprchlíkům a řešení jejich problémů. Do roku 2011 podepsalo Úmluvu OSN z roku 1951 celkem 147 zemí. UNHCR pomáhá členským státům při plnění jejich mezinárodních závazků a zlepšování povědomí o mezinárodních právech uprchlíků a jejich uplatňování. Společným jmenovatelem veškerých aktivit UNHCR je poslání hájit práva a zájmy uprchlíků, jejich právo na azyl a právo nalézt bezpečné útočiště.

UNHCR v terénu

Války, konflikty a porušování lidských práv vyvolávají po celém světě velké uprchlické krize. Dojde-li k náhlé krizové situaci, UNHCR je schopno být v krátké době na místě a poskytnout základní životně důležitou pomoc v podobě přístřeší, čisté vody, potravin, hygienických prostředků a zdravotní péče. Mnohé uprchlické krize však trvají celá desetiletí. V takových případech je zapotřebí dlouhodobé pomoci jako například zajištění vzdělávání a odborné přípravy uprchlíků. UNHCR bere ohled na obzvlášť zranitelné skupiny osob, zejména ženy, děti a postižené osoby.

Komu může UNHCR pomoci?

UNHCR vede a koordinuje mezinárodní úsilí o poskytnutí pomoci osobám spadajícím pod definici uprchlíka přijatou OSN. Kromě toho se stará o civilisty, kteří utíkají před občanskou válkou nebo náboženským či etnickým násilím jako uprchlíci a jejichž vlády nejsou schopny nebo ochotny jim poskytnout ochranu. UNHCR dále zastává vůdčí roli při koordinaci a řízení ochrany vnitřně vysídlených osob po celém světě. Mimo to bylo UNHCR také pověřeno úkolem pomáhat na celém světě osobám bez státní příslušnosti, kterým jsou odpírána základní práva v důsledku skutečnosti, že nemají státní občanství. V rámci všech svých činností se UNHCR snaží brát zvláštní ohled na věk, gender a diverzitu a zohledňovat všechny perspektivy. Téměř polovinu všech lidí, kterým UNHCR pomáhá, tvoří děti.

Jak UNHCR pomáhá uprchlíkům?

Za účelem ochrany uprchlíků poskytuje UNHCR vládám poradenství, vzdělávací služby a informace. Agentura OSN pro uprchlíky spolupracuje také s dobrovolnickými organizacemi a právníky zaměřenými na práva žadatelů o azyl a uprchlíků. Rovněž vydává zvláštní doporučení pro řešení různých otázek. Při rozsáhlých uprchlických krizích UNHCR řídí a koordinuje humanitární pomoc. Kromě toho UNHCR pomáhá uprchlíkům nalézat vhodná dlouhodobá řešení: je-li to možné, dobrovolný návrat do země původu, integraci v zemi, v níž byl uprchlíkovi udělen azyl, nebo zajištění trvalého pobytu ve třetí zemi.nt goes here